Uloguj se

Pretraga
Pronađite nas na
Пројекат

Пројекат

Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана Долина" код Звечана са идејним решењима објеката

Ново стамбено насељеса пратежим функцијама је лоцирано на простору између Косовске Митровице и Звечана. Шира локација обухвата простор од 24,5 ha,а само насеље се простире на 14,7 ha. Простор за будуће насеље је на падини која има оријентацију: југ, југозапад и запад. Пошто се претежно предвиђа изградња индивидуалних и двојних кућа већина њих може да се позиционира тако да има повољну инсолацију.

У насељу је могуће реализовати од 200-300 станова у зависности од примењеног типа објеката.

На ситуационом плану је приказана следећа типологија:

21 објекат са по 4 стана од 80 или 100 m2 укупно станова 84
12 објеката са по 2 стана од 80 до 100 m2 24
47 објеката са једним станом од 80 до 100 m2 47
70 објеката са једним станом од 60 m2 70
Укупно станова 225-300
Оквирно укупно квадратура 16 000-20 000 m2
Оквирно становника 900-1200

У прилогу о типологији стамбених објеката је дато више типова.

Величина парцеле је од 3,5 – 6 ари у зависности од величине објеката и диспозиције на терену.

У насељу су предвиђени пратећи садржаји друштвеног стандарда:

дечја установа 1136 m2
објекат за друштвене активности 600 m2
услужно-тржни центар 600 m2
амбуланта 185 m2
спортски садржаји – свлачионице и клуб 200 m2

Од спортских терена, предвиђени су: терен за мале спортове (рукомет, мали фудбал), терен за кошарку, тениски терен. Уместо одвојеног терена за кошарку могуће је изградити и мањи базен покривен балоном за зимску употребу.

У насељу је предвиђена и локација за изградњу једне цркве.

С обзиром на конфигурацију терена улична мрежа је постављена тако да претежно прати изохипсе како би нагиби улица били од 1-5%, максимално 10%на кратким деоницама. Овакав распоред улица је условио да су објекти постављени у релативно правилним низовима са могућношћу смицања, ради бољег осунчања и погледа. Паркирање се предвиђа у оквиру парцеле осим за јавне садржаје.

У средишњем делу насеља је формирана централна осовина која има два пола: са једне стране обданиште и верски објекат који су преко зелене парковске површине дужине 170 метара и ширине до 20 метара повезане са друштвеним центром и затим са спортским теренима. За централне садржаје су предвиђени јавни паркинзи.

У насељу су, поред уличне мреже која је полегла по изохипсама, предвиђене и попречне пешачке везе које иду управно на изохипсе и зато имају повремено степеништа. Тамо где је терен дозвољавао, између групација, предвиђене су заједничке зелене површине са клупама, игралиштима за децу и зеленилом.

Насеље има ободну саобраћајницу која је на две тачке повезана са локалним путем Косовска Митровица – Звечан, а на ову саобраћајницу излази интерна улична мрежа. Цео концепт насеља је урађен тако да може да се изводи фазно.

Предвиђене су све инфраструктурне инсталације: водовод и канализаицја, хидрантска мрежа, електроснабдевање и телефонија, јавно осветљење са соларним панелима те видео надзор у целом насељу. Грејање се предвиђа индивидуално, из разних извора и уз примену алтернативних извора енергије: сунца и водених пумпи за веће комплексе: обданишта, друштвени центар или веће објекте и групације кућа. Материјализација објеката је таква да задовољи високе критеријуме енергетске ефикасности.

Надморска висина се креће од 620-690 mнв, а нагиби се крећу од 5-25% те у просеку 20% или од 3°-20° или просечно 15°, што терен чини одговарајућим за изградњу уз ограничену примену нивелације терена а на одређеним местима је неопходно урадити подзиде или закошења (шкарпе) које се уређују декоративно.

С обзиром на различите нагибе један део објеката би имао и полуукопану сутеренску етажу у којој могу да буду гаража и помоћне просторије а понегде и мање стамбене јединице.

Предложени облици породичних кућа дозвољавају варијације на плану функције и обликовања, како у циљу прилагођавања различитим потребама будућих корисника, тако и постизању жељеног квалитета визуелно разноликог и социјално одрживог стамбеног насеља.

У пројектовању стамбених објеката предвиђа се коришћење елемената народне архитектуре, као што су четвороводни кров, аркаде и тремови, и употреба традиционалних материјала у обради фасада, пре свега камена и дрвета са кровним покривачем од црепа.