Uloguj se

Pretraga
Pronađite nas na
Projekat

Projekat

Programsko-urbanistički koncept naselja "Sunčana Dolina" kod Zvečana sa idejnim rešenjima objekata

Novo stambeno naseljesa pratežim funkcijama je locirano na prostoru između Kosovske Mitrovice i Zvečana. Šira lokacija obuhvata prostor od 24,5 ha,a samo naselje se prostire na 14,7 ha. Prostor za buduće naselje je na padini koja ima orijentaciju: jug, jugozapad i zapad. Pošto se pretežno predviđa izgradnja individualnih i dvojnih kuća većina njih može da se pozicionira tako da ima povoljnu insolaciju.

U naselju je moguće realizovati od 200-300 stanova u zavisnosti od primenjenog tipa objekata.

Na situacionom planu je prikazana sledeća tipologija:

21 objekat sa po 4 stana od 80 ili 100 m2 ukupno stanova 84
12 objekata sa po 2 stana od 80 do 100 m2 24
47 objekata sa jednim stanom od 80 do 100 m2 47
70 objekata sa jednim stanom od 60 m2 70
Ukupno stanova 225-300
Okvirno ukupno kvadratura 16 000-20 000 m2
Okvirno stanovnika 900-1200

U prilogu o tipologiji stambenih objekata je dato više tipova.

Veličina parcele je od 3,5 – 6 ari u zavisnosti od veličine objekata i dispozicije na terenu.

U naselju su predviđeni prateći sadržaji društvenog standarda:

dečja ustanova 1136 m2
objekat za društvene aktivnosti 600 m2
uslužno-tržni centar 600 m2
ambulanta 185 m2
sportski sadržaji – svlačionice i klub 200 m2

Od sportskih terena, predviđeni su: teren za male sportove (rukomet, mali fudbal), teren za košarku, teniski teren. Umesto odvojenog terena za košarku moguće je izgraditi i manji bazen pokriven balonom za zimsku upotrebu.

U naselju je predviđena i lokacija za izgradnju jedne crkve.

S obzirom na konfiguraciju terena ulična mreža je postavljena tako da pretežno prati izohipse kako bi nagibi ulica bili od 1-5%, maksimalno 10%na kratkim deonicama. Ovakav raspored ulica je uslovio da su objekti postavljeni u relativno pravilnim nizovima sa mogućnošću smicanja, radi boljeg osunčanja i pogleda. Parkiranje se predviđa u okviru parcele osim za javne sadržaje.

U središnjem delu naselja je formirana centralna osovina koja ima dva pola: sa jedne strane obdanište i verski objekat koji su preko zelene parkovske površine dužine 170 metara i širine do 20 metara povezane sa društvenim centrom i zatim sa sportskim terenima. Za centralne sadržaje su predviđeni javni parkinzi.

U naselju su, pored ulične mreže koja je polegla po izohipsama, predviđene i poprečne pešačke veze koje idu upravno na izohipse i zato imaju povremeno stepeništa. Tamo gde je teren dozvoljavao, između grupacija, predviđene su zajedničke zelene površine sa klupama, igralištima za decu i zelenilom.

Naselje ima obodnu saobraćajnicu koja je na dve tačke povezana sa lokalnim putem Kosovska Mitrovica – Zvečan, a na ovu saobraćajnicu izlazi interna ulična mreža. Ceo koncept naselja je urađen tako da može da se izvodi fazno.

Predviđene su sve infrastrukturne instalacije: vodovod i kanalizaicja, hidrantska mreža, elektrosnabdevanje i telefonija, javno osvetljenje sa solarnim panelima te video nadzor u celom naselju. Grejanje se predviđa individualno, iz raznih izvora i uz primenu alternativnih izvora energije: sunca i vodenih pumpi za veće komplekse: obdaništa, društveni centar ili veće objekte i grupacije kuća. Materijalizacija objekata je takva da zadovolji visoke kriterijume energetske efikasnosti.

Nadmorska visina se kreće od 620-690 mnv, a nagibi se kreću od 5-25% te u proseku 20% ili od 3°-20° ili prosečno 15°, što teren čini odgovarajućim za izgradnju uz ograničenu primenu nivelacije terena a na određenim mestima je neophodno uraditi podzide ili zakošenja (škarpe) koje se uređuju dekorativno.

S obzirom na različite nagibe jedan deo objekata bi imao i poluukopanu suterensku etažu u kojoj mogu da budu garaža i pomoćne prostorije a ponegde i manje stambene jedinice.

Predloženi oblici porodičnih kuća dozvoljavaju varijacije na planu funkcije i oblikovanja, kako u cilju prilagođavanja različitim potrebama budućih korisnika, tako i postizanju željenog kvaliteta vizuelno raznolikog i socijalno održivog stambenog naselja.

U projektovanju stambenih objekata predviđa se korišćenje elemenata narodne arhitekture, kao što su četvorovodni krov, arkade i tremovi, i upotreba tradicionalnih materijala u obradi fasada, pre svega kamena i drveta sa krovnim pokrivačem od crepa.